Webdesign
Webdevelopment
Webadvies.

Algemene voorwaarden Peer webdevelopment BV

1. Definitie

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Peer: Peer webdevelopment BV, gevestigd aan de Van Leeuwenhoekweg 3 te Groot-Ammers, K.V.K Rotterdam 54503868
1.2 Opdrachtgever: de partij die opdracht verstrekt voor het creëren of onderhouden van een website.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, abonnement en overeenkomst tussen Peer en opdrachtgever waarop Peer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Peer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop  of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Peer en u zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Peer komt tot stand na acceptatie door Peer van een bestelling van een abonnement of product.
3.2 Peer behoud zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een bestelling niet te accepteren.

4. Prijzen

4.1 Alle in offertes, aanbiedingen en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn vermeld in Euro’s exclusief BTW. Ook zijn ze exclusief eventueel alle andere van overheidswege opgelegde heffingen die in verband met de overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn of worden verschuldigd.
4.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens.  
4.3 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat een product na ter visie te zijn gesteld slechts eenmalig marginaal wordt aangepast. Overige aanpassingen worden gezien als meerwerk waarvoor een uurtarief zal worden gerekend.

5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, op één door Peer voorgeschreven wijze, zoals die op de website is vermeld. Voor de betaling van abonnementen is automatische incasso voorgeschreven.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van door Peer gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, e.e.a. onverminderd het recht van Peer om vooruitbetaling en/of zekerheid te verlangen van de gehele prijs of een deel daarvan.
5.3. Indien opdrachtgever niet geheel of slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is hij direct in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Vanaf het tijdstip dat hij in verzuim is, is hij over het uitstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd evenals alle ter zake gemaakte buitengerechtelijke incassokosten ter incassering van het nog verschuldigde bedrag.
5.4 Peer is gerechtigd zaken, documenten en gegevens, zowel fysiek als elektronisch, evenals gelden van opdrachtgever voor zijn rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Peer op hem, uit welken hoofden die ook zijn, geheel zijn voldaan.
 
6. Levering

6.1 Het product wordt binnen de afgesproken levertijd na ontvangst van de betaling bij Peer geleverd, tenzij bij de aanbieding anders is vermeld.
6.2 De door Peer opgegeven of door opdrachtgever en Peer samen afgesproken levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat deze uitsluiting niet redelijk kan worden geacht.

7 Gelding en verlenging abonnement

7.1. Een abonnement geldt voor de in het contract vermelde periode, indien geen periode vermeldt is geldt de periode van 3 jaar. Een abonnement omvat een doorlopende opdracht aan Peer voor alle in het abonnement genoemde werkzaamheden in de contractsperiode. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor één jaar, tenzij 2 maanden van te voren, schriftelijk, wordt opgezegd.

8 Redelijk gebruik abonnement

8.1. Indien de cliënt onrechtmatig gebruik maakt van het abonnement, kan Peer het abonnement of product met onmiddellijke ingang en eenzijdig beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde vergoedingen. De opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
8.2 Indien opdrachtgever teksten, ontwerpen of logo’s plaatst die racistisch, discriminerend zijn of zaken omvatten als mishandeling, (kinder)porno of andere zaken die wettelijk of ethisch niet zijn toegestaan, zal Peer het abonnement per direct beëindigen. Hierbij vindt geen restitutie plaats van het abonnementsgeld. Dit geldt ook voor websites met teksten of beeldmateriaal die beledigend of schadelijk naar derden zijn.
 
9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de Peer slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag voor de desbetreffende opdracht. Peer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
9.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Peer, is deze nimmer aansprakelijk.
9.3 Peer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken.
9.4 Peer is niet aansprakelijk voor schade door de inhoud van de website. Opdrachtgever vrijwaart Peer van elke aanspraak door derden
9.5 Opdrachtgever vrijwaart Peer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat aan Peer onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Peer.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Peer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Peer gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Peer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, en in rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.3 Ziekte of anderszins fysiek onvermogen van de zijde van Peer valt voor deze voorwaarden onder overmacht.

11. Intellectueel eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Peer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, websites, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Peer tenzij anders overeen is gekomen.
11.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Peer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
11.5 Voor het geval dat Peer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Peer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Peer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

12. Ontbinding

12.1 Ingeval opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, enige voorwaarde die verbonden is aan een door Peer verleende toestemming niet  nakomt, wordt hij geacht in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Peer heeft alsdan het recht om naast betaling van alle  openstaande nota’s inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten, ook de tussen Opdrachtgever en Peer gesloten overeenkomst te ontbinden  zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen u en Peer, die niet in onderling overleg tot een voor beiden bevredigende oplossing komen, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het ressort van Peer.
// WE LIKE IT, YOU LOVE IT.